Profiel & Visie

Profiel & Visie
Ieder jaar vallen er veel jongeren uit in het onderwijs. Ze behalen geen startkwalicatie en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn van begin af aan erg zwak. Achter de schooluitval kan een scala aan problemen spelen: het kan typisch leeftijdsgebonden problemen betreffen, maar ook (lichte) criminaliteit, psychosonciale problemen en/of druggebruik.

De Fundashon Bicentini gaat voor het de werkwijze van Playing for Succes. Daar komen in de stadions van tientallen topvoetbalclubs, top- cricketclubs en andere sportverenigingen jeugdigen samen om in de omgeving van hun sporthelden de draad weer op te pakken op weg naar een succesvol toekomstperspectief. Ze krijgen onderwijs en hulp in het zoeken naar betaald werk of een stage.

De Fundashon Bicentini ondersteunt lokale partners op Curaçao bij de ontwikkeling van een maatschappelijk relevante project. Het programma is omgeschreven naar een op Curaçao toepasbaar model. Het centrale doel is het, door middel van sport, creëren van een herkansing voor voortijdig schoolverlaters en risicoleerlingen op scholing en werk en het bevorderen van een succesvolle integratie in de samenleving.

Verbinding: partners in de samenleving

De Fundashon Bicentini brengt de jeugd met de relevante partners op Curaçao samen. De Fundashon Bicentini onderzoekt de lokale kansen en belemmeringen en bevordert en ondersteunt het opstarten van een lokaal SportPlaza. Daarbij gaat de Fundashon Bicentini uit van een samenwerkingsmodel waarbij de diverse partners niet primair op zoek gaan naar nieuwe ( financiële) mogelijkheden, maar de Fundashon Bicentini beweegt de partners om te investeren in samenwerking, waarbij vaak al bestaande activiteiten van ieder van de partners worden ingebracht. Een onderwijsinstelling is vanzelfsprekend al betrokken bij verzuimproblemen, de lokale overheid heeft een taak in het toezien op ongeoorloofd verzuim, de welzijns- en zorginstellingen hebben al activiteiten op het terrein van deze risicocategorie. Een Bicentini SportPlaza biedt een unieke magneet om jeugdigen aan te trekken. In de bundeling van al deze taken en krachten ziet de Fundashon Bicentini de basis van succes!

De winst voor de deelnemers en de instellingen zit in de verbindingen die organisaties en mensen aangaan, over de grenzen van hun sector heen. De lokale overheid kan ondersteunen vanuit diverse functies: reïntegratie, leerplicht, onderwijs, sport, lokaal jeugdbeleid, buurtwerk, ondersteuning bieden en desgewenst deelnemen als partner in het project.

Maatschappelijk ondernemen

De Bicentini SportPlaza stelt haar nog te realiseren accommodatie tegen een geringe vergoeding ter beschikking omdat ze daarmee haar betrokkenheid bij de samenleving wenst uit te drukken. Lokale topsporters geven tijd en aandacht aan de jeugdigen, trainers/begeleiders passen hun methodieken ook toe op deze doelgroep.

Remko Bicentini initiatiefnemer van de Fundashon Bicentini is doordrongen van de noodzaak dat een aantal ondernemingen van naam en faam verbonden moet zijn aan het initiatief. Deze verbondenheid kan op het lokaal niveau gestalte krijgen, waarbij ook een uitstraling naar andere eilanden wordt bewerkstelligd.
Zonder de krachtige impuls van marktpartijen is de succeskans van de Bicentini SportPlaza immers niet volledig te benutten.

De toeleiding naar de arbeidsmarkt, de aansluiting tussen jeugdige en arbeid, de kans om stage te lopen, een eerste betaalde baan te krijgen, liefst gecombineerd met een op maat toegesneden opleiding, dat maakt het werkelijke verschil! Lokale trainers/begeleiders worden opgeleid om het project te begeleiden (train de trainers). Samen met hen zal de Fundashon Bicentini komen tot een op maat gemaakt plan, geheel afgestemd op de lokale jeugd en de op Curaçao ervaren problemen.

Activiteiten
De accommodatie van de Bicentini SportPlaza vormt de centrale locatie waar de activiteiten zich afspelen. Opdoen van leer- en werkervaring in een echte arbeidssituatie staat centraal.
Bijvoorbeeld motivatie- en vaardigheidstrajecten of stages. Er is goede ervaring opgedaan met het aanbieden van voltijdstrajecten aan vroegtijdig schoolverlaters met 16 uur werkervaring, 8 uur beroepsvaardigheden, 8 uur training gelieerd aan sport. Ook bemiddeling naar reguliere arbeid staat hoog op de prioriteitenlijst van de projecten.

Concept / model
De Fundashon Bicentini functioneert in de constructie van een centraal ontwikkeld model: Vanuit een centrale, kleine organisatie worden de lokale overheid en instellingen benaderd om de bereidheid tot deelname te onderzoeken. De Fundashon Bicentini helpt bij het zoeken naar inspirerende partners en sponsoren inclusief het verwerven van plaatselijke, Nederlandse of Europese subsidies. De uitvoering van de projecten vindt op lokaal niveau plaats, na een voorbereidingsfase waarin de Fundashon Bicentini ondersteuning biedt. De projecten krijgen een “lokale inkleuring’, afhankelijk van wat de verschillende partners met elkaar wensen af te spreken.

Dutch Caribean Stars De werkwijze van de Fundashon Bicentini wordt in woord en daad ondersteund door het voetbalteam van de Dutch Caribean Stars.

Fundashon Bicentini heeft een speciale missie namelijk:
Het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren op de Nederlandse Antillen door:

• Het aanleggen van Bicentini Sportplaza’s
• Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten;
• Kinderen in staat te stellen te sporten in georganiseerd verband
• Extra aandacht te geven aan kansarme en bijzondere kinderen
• Sport in combinatie met onderwijs, zorg en buurt te stimuleren
• Samenwerking te stimuleren tussen verschillende organisaties.

We richten ons op Antilliaanse kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar.

• Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind.
• Sport is prachtig om te doen, maar ook een bewezen middel om andere doelen te bereiken.
• Sport draagt bij aan de motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
• Door sport kunnen we aandacht geven aan gezondheid, onderwijs, normen en waarden,
integratie en samenwerken.
• Met bijzondere aandacht voor bijzondere kinderen en jongeren halen we kinderen die minder
kansrijk zijn uit hun isolement.
• Wij dragen bij aan het maatschappelijk belang door de (sport)omgeving van kinderen en
jongeren te versterken en samenwerking met lokale organisaties op te zetten.

Sport heeft bewezen een direct effect te hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Maar daarnaast zijn nog vele voordelen bij het opzetten en uitvoeren van integrale sportprojecten.

• Nieuwe bedrijvigheid in de directe omgeving van de Sportplaza’s
• Werkgelegenheid op en rondom de sportplaza’s
• Jonge volwassenen brengen de jongste jeugd in beweging
• Hogere sociale participatie van allerlei bevolkingsgroepen

Mission Statement
De Bicentini foundation brengt kinderen en jongeren in beweging!

We bevorderen het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren op de
Nederlandse Antillen door:
– Het aanleggen van Bicentini Sportplaza’s
– Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten;
– Kinderen in staat te stellen te sporten in georganiseerd verband
– Extra aandacht te geven aan kansarme en bijzondere kinderen
– Sport in combinatie met onderwijs, zorg en buurt te stimuleren
– Samenwerking te stimuleren tussen verschillende organisaties.

We richten ons op Antilliaanse kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en jongeren in de leeftijd
van 13-21 jaar.

Visie

– Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind.
– Sport is prachtig om te doen, maar ook een bewezen middel om andere doelen te bereiken.
– Sport draagt bij aan de motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
– Door sport kunnen we aandacht geven aan gezondheid, onderwijs, normen en waarden,
integratie en samenwerken.
– Met bijzondere aandacht voor bijzondere kinderen en jongeren halen we kinderen die minder
kansrijk zijn uit hun isolement.
– Wij dragen bij aan het maatschappelijk belang door de (sport)omgeving van kinderen en
jongeren te versterken en samenwerking met lokale organisaties op te zetten.

Sport heeft bewezen een direct effect te hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Maar daarnaast zijn nog vele voordelen bij het opzetten en uitvoeren van integrale sportprojecten

– Nieuwe bedrijvigheid in de directe omgeving van de Sportplaza’s
– Werkgelegenheid op en rondom de sportplaza’s
– Jonge volwassenen brengen de jongste jeugd in beweging
– Hogere sociale participatie van allerlei bevolkingsgroepen

Facebooktwitter
TOP